Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Eldorado Gold - Σταθάκης

Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Eldorado Gold, αναφορικά με την σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ακολούθησε την συνάντηση του Υπουργού ΠΕΝ κ . Σταθάκη με την Διοίκηση της Eldorado Gold.
Σήμερα, το ελληνικό Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος εξέδωσε δελτίο τύπου δηλώνοντας την πρόθεσή τους να έχουν διαιτησία σε εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτή η έκδοση δήλωσε επίσης ότι όλες οι άδειες εξαιρετική για Ολυμπίας βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι άδειες για τις Σκουριές παραμένουν ανέκδοτη.

George Burns σχολίασε, «Ενώ το δελτίο τύπου δεν οδήγησε σε καμία πρόσθετη σαφήνεια σχετικά με τις λεπτομέρειες της προβλεπόμενης διαιτησίας από την ελληνική κυβέρνηση, το υπουργείο ανέφερε ότι αυτή είναι η καλύτερη διαδρομή προς τα εμπρός για την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων με τα σχέδια της εταιρείας. Για να σαφές, δεν έχουμε λάβει ακόμα επίσημη ανακοίνωση της διαιτησίας και των αδειών που εφαρμόζονται για την παραμένουν ανέκδοτη. Συνεχίζουμε να αξιολογεί όλες τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και την ανάπτυξη χρονοδιαγράμματα σε σχέδια μας στην Ελλάδα. αυτή τη στιγμή, θέση στην Ολυμπιάδα και μειωμένη ανάπτυξη εργάζεται σε Σκουριές συνεχίζονται. "

Σχετικά με Eldorado Gold

Eldorado είναι ο κορυφαίος ενδιάμεσο παραγωγός χρυσού με εξορυκτικών δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη και την εξερεύνηση στην Τουρκία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Σερβία, τον Καναδά και τη Βραζιλία. Η επιτυχία της εταιρείας μέχρι σήμερα βασίζεται σε ένα εξειδικευμένο και αφοσιωμένο εργατικό δυναμικό, ασφαλή και υπεύθυνη επιχειρήσεις, ένα χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων υψηλής ποιότητας και μακροχρόνιες συνεργασίες με τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται. Κοινών ονομαστικών μετοχών εμπορίου Eldorado στο Χρηματιστήριο Αξιών του Τορόντο (TSX: ELD) και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE: ΕΓΩ).

Ορισμένες από τις δηλώσεις και τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το δελτίο τύπου είναι δηλώσεις για το μέλλον ή πληροφοριών κατά την έννοια των Ηνωμένων Πολιτειών Private Securities Litigation Μεταρρύθμιση Πράξη του 1995 και την ισχύουσα νομοθεσία του Καναδά τίτλων. Συχνά, αλλά όχι πάντα, δηλώσεις για το μέλλον και το μέλλον πληροφορίες μπορούν να αναγνωριστούν από τη χρήση λέξεων όπως «σχέδια», «αναμένει», «αναμένεται», «προϋπολογισμός», «συνεχίσει», «προβλέπεται», «προγραμματισμένη», «εκτιμήσεις», «προβλέψεις», «προβλέπεται», «σκοπεύει», «αναμένει», ή «πιστεύει» ή τα αρνητικά τους ή παραλλαγές αυτών των λέξεων και φράσεων ή δηλώσεις ότι ορισμένες δράσεις, γεγονότα ή αποτελέσματα «μπορεί να »,“θα μπορούσε”,“θα”,“θα μπορούσε”ή“θα πρέπει να ληφθούν”, συμβαίνουν ή να επιτευχθεί. Οι εν λόγω δηλώσεις για το μέλλον ή πληροφορίες περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, δηλώσεις ή πληροφορίες σε σχέση με τη δήλωση.

Οι δηλώσεις για το μέλλον και το μέλλον πληροφορίες από τη φύση τους με βάση τις παραδοχές και περιλαμβάνουν γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες και άλλοι παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν τα πραγματικά αποτελέσματα, την απόδοση ή τα επιτεύγματα της Εταιρείας να διαφέρουν ουσιωδώς από οποιαδήποτε μελλοντικά αποτελέσματα, την απόδοση ή τα επιτεύγματα που εκφράζονται ή υπονοούνται από αυτές τις δηλώσεις για το μέλλον ή πληροφορίες.

Έχουμε κάνει ορισμένες παραδοχές σχετικά με τις δηλώσεις και τις πληροφορίες για το μέλλον, περιλαμβανομένων των παραδοχών για τη γεωπολιτική, οικονομική, αδειοδότηση και νομικά κλίμα που λειτουργούν σε? η μελλοντική τιμή του χρυσού και άλλων εμπορευμάτων? συναλλαγματικές ισοτιμίες; αναμενόμενες δαπάνες και έξοδα? παραγωγής, αποθέματα ορυκτών και των πόρων και των μεταλλουργικών εισπράξεις, οι επιπτώσεις των εξαγορών, διαθέσεις, αναστολές ή καθυστερήσεις στην επιχείρησή μας και την ικανότητα για να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Παρά το γεγονός ότι η διαχείριση μας πιστεύει ότι οι παραδοχές που γίνονται και οι προσδοκίες που εκπροσωπούν αυτές οι δηλώσεις ή πληροφορίες που είναι λογικό, δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι η δήλωση ή πληροφορία μέλλον θα αποδειχθούν ακριβείς. Πολλές υποθέσεις μπορεί να είναι δύσκολο να προβλεφθούν και είναι πέρα από τον έλεγχό μας.

Επιπλέον, σε περίπτωση που ένα ή περισσότερους από τους κινδύνους, αβεβαιότητες και άλλοι παράγοντες υλοποιηθεί, ή θα πρέπει βασικές υποθέσεις αποδειχθούν εσφαλμένες, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που περιγράφονται στο μέλλον δηλώσεις ή πληροφορίες. Αυτοί οι κίνδυνοι, αβεβαιότητες και άλλοι παράγοντες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: γεωπολιτικό και οικονομικό κλίμα (παγκόσμιο και τοπικό), τους κινδύνους που σχετίζονται με μεταλλικό θητεία και άδειες? χρυσού και άλλων αστάθεια των τιμών των μετάλλων? εξόρυξη λειτουργίας και ανάπτυξης του κινδύνου? ξένη χώρα λειτουργικούς κινδύνους? κίνδυνοι των κυρίαρχων επενδύσεων? ρυθμιστικό περιβάλλον και τους περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών ρυθμιστικών περιορισμών και την ευθύνη? αποκλίσεις μεταξύ της πραγματικής και της εκτιμώμενης παραγωγής, αποθέματα ορυκτών και των πόρων και των μεταλλουργικών εισπράξεις? κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επιπτώσεις από την πώληση των κινεζικών στοιχείων του ενεργητικού μας στις δραστηριότητες της Εταιρείας? η δυνατότητα να αποκτήσει τις μετοχές που δεν κατέχει ήδη το Integra Gold Corporation? πρόσθετες απαιτήσεις χρηματοδότησης? διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών? διαφορών τους κινδύνους? κοινότητας και των μη-κυβερνητική οργάνωση δράσεων? κερδοσκοπικού χαρακτήρα του χρυσού εξερεύνηση? διάλυση; μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής? ανταγωνισμός; απώλεια βασικών στελεχών? και τα ελαττωματικά τίτλο σε μεταλλικό απαιτήσεις ή ακίνητο, καθώς και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε ενότητες με τίτλο «Δηλώσεις για το μέλλον» και «παράγοντες κινδύνου στην επιχειρηματική μας» στην εταιρεία πιο πρόσφατη ετήσια Πληροφορίες Φόρμα & Φόρμα 40-F. Ο αναγνώστης κατευθύνεται να επανεξετάσει προσεκτικά τη λεπτομερή ανάλυση κινδύνου σε μας πιο πρόσφατη ετήσια Έντυπο Πληροφοριών που κατατέθηκε στις Sedar κάτω από το όνομα της Εταιρείας μας, για μια πληρέστερη κατανόηση των κινδύνων και αβεβαιοτήτων που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις και δραστηριότητες της Εταιρείας.

Δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι οι μελλοντικές εκτιμήσεις ή πληροφορίες θα αποδειχθούν ακριβείς, καθώς τα πραγματικά αποτελέσματα και τα μελλοντικά γεγονότα θα μπορούσαν να διαφέρουν ουσιωδώς από τα προβλεπόμενα σε τέτοιες καταστάσεις. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να δώσετε αδικαιολόγητη βάση τις δηλώσεις πρόβλεψης ή πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν. Εκτός όπως απαιτείται από το νόμο, δεν περιμένουμε να ενημερώσετε μελλοντικές εκτιμήσεις και πληροφορίες συνεχώς καθώς αλλάζουν οι συνθήκες και θα αναφέρονται στην πλήρη συζήτηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις εκθέσεις της Εταιρείας κατατεθεί οι τίτλοι ρυθμιστικές αρχές στον Καναδά και τις ΗΠΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: