Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Ι.Σ. Χαλκιδικής για το Νοµοσχέδιο της Πρωτοβάθµιας


  Η αλλαγή στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας αποτελεί σοβαρή και µείζονος σηµασίας κοινωνική αλλαγή και σίγουρα είναι απαραίτητη . Με µια πρώτη µατιά όσο προλάβαµε να το µελετήσουµε λόγω των στενών χρονικών πλαισίων της διαβούλευσης καταλήγουµε επιγραµµατικά στα εξής και επιφυλασσόµαστε εάν κληθούµε να αναπτύξουµε λεπτοµερέστερα τις απόψεις µας 
1)Παραβίαση της αρχής της ισοτιµίας Δεν διασφαλίζεται η ελεύθερη επιλογή ιατρού . Οι Έλληνες πολίτες αναζητούν φροντίδα υγείας τόσο στο ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέας υγείας. 
Το παρόν νοµοσχέδιο θέτει κανόνες ποιότητας και απόδοσης των υπηρεσιών υγείας µόνο στο δηµόσιο και ξεχνά τους πολίτες που απευθύνονται στον ιδιωτικό τοµέα. Αναρωτιόµαστε, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για όλους ώστε όλοι οι πολίτες να απολαµβάνουν στοιχειώδης ποιοτικές υπηρεσίες όπου και εάν απευθύνονται; Μήπως ο ιδιωτικός τοµέας δραστηριοποιείται σε άλλη χώρα και δεν αφορά την πολιτεία ; 
 2) Αδυναµία ενσωµάτωσης και διαχείρισης της παρούσας πραγµατικότητας στον χώρο της υγείας που χαρακτηρίζεται από τα εξής:
• Άναρχο πλαίσιο διακίνησης ασθενών µε αποτέλεσµα να είναι δαπανηρό και επώδυνο για τους πολίτες 
 • Αυξηµένο αριθµό αυτοαπασχολούµενων ιατρών κάποιοι µε και κάποιοι χωρίς σύµβαση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
 • Αυξηµένο αριθµό αυτοαπασχολούµενων εξειδικευµένων ιατρών . 
• Ένδεια οικονοµικών πόρων. 
• Υπέρ- εξειδικευµένο προσωπικό που αρνείται τις χαµηλές αµοιβές είτε σιωπηρά είτε φανερά. Στο πρώτο ζήτηµα το νοµοσχέδιο θέτει ένα πλαίσιο κανόνων µόνο για το δηµόσιο δίκτυο υγείας . 
Στα υπόλοιπα ζητήµατα θίγει µε απολυταρχικό τρόπο βασικά επαγγελµατικά δικαιώµατα θέτει αδικαιολόγητα εκτός του σχεδιαζόµενου νέου µοντέλου Π.Φ.Υ., το σύνολο των ελευθέρων επαγγελµατιών ιατρών που εδώ και χρόνια υπηρετούν και στηρίζουν την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στη χώρα µας. Η ανάγκη αποφυγής των εισαγόµενων περιορισµών στην άσκηση των επαγγελµάτων και την παροχή υπηρεσιών προκύπτει: - Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Συντάγµατος. - Από τις διατάξεις του ν. 3919/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- Από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, και συγκεκριµένα από τις διατάξεις της Συνθήκης για ελευθερία εγκατάστασης, παροχής υπηρεσιών κ.ο.κ. - Από το δικαίωµα του ασθενούς της ελεύθερης επιλογής γιατρού και του ιατρού της ελεύθερης παροχής ιατρικών υπηρεσιών χωρίς περιορισµούς να επιλέγουν γιατρό, ιατρικές υπηρεσίες ή φαρµακείο σε οποιαδήποτε χώρα της Ένωσης και χωρίς προέγκριση από το ταµείο τους. (Σχετικά άρθρο 20 του ν. 2071/1992 Φ.Ε.Κ. Α` 123 για τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ιατρού και θεραπευτηρίου και άρθρο 47 της ΣυνθΕΕ για την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.). Ενδεικτικά, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (αποφάσεις του ΔΕΚ επί των υποθέσεων C – 384/08, Attanasio Group Slr, C-171/07 και C – 172/07, Apothekerkammer des Saarlandes και C – 94/04 και C – 202/04, Cipolla), κρίνει κατά περίπτωση, επιτρέποντας την επιβολή περιορισµών µόνο όταν δικαιολογούνται από λόγους θεραπείας επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος προσηκόντως αποδεδειγµένου. Το εθνικό µέτρο θα πρέπει, κατά το ΔΕΚ, να είναι κατάλληλο για την εξασφάλιση της υλοποίησης του επιδιωκόµενου σκοπού και να µη βαίνει πέραν αυτού που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού αυτού. 

Θεωρούµε πως όλα τα παραπάνω προκύπτουν από την λάθος ιεράρχηση των δοµικών αρχών του νοµοσχεδίου που περιγράφονται στο άρθρο 1. Ο συντάκτης θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την καθολικά δωρεάν περίθαλψη πιστεύοντας πως έτσι διασφαλίζει την υγεία των πολιτών ως κοινωνικό αγαθό θέτοντας έτσι δεύτερη την αρχή της Ισότιµης πρόσβασης των πολιτών. Σκεπτόµενος µε αυτό τον τρόπο προσπαθεί να φτιάξει πρώτα απ’ολα ένα καθολικά δωρεάν σύστηµα µε δυσαρεστηµένο προσωπικό και οριακή χρηµατοδότηση και κατά δεύτερο ισότιµο !!! Λόγω αυτής της οπτικής αδυνατεί να συγκεράσει την παρούσα πραγµατικότητα µε το επιθυµητό . Οι δίκαιες κοινωνικές δοµές δεν δοµούνται βάσει του οικονοµικού παράγοντα αλλά τον υπολογίζουν στην εφαρµογή του. 

Προτείνουµε λοιπόν επί της αρχής 1)Την παράταση της διαβούλευσης και επίσηµη συζήτηση σε θεσµικό επίπεδο µε τους ενδιαφερόµενους φορείς 2)Οποιαδήποτε σύµβαση των αυτοαπασχολούµενων να είναι συλλογική µέσω του ΠΙΣ. Ειδικότερα παραθέτουµε προτάσεις που µπορεί να βοηθήσουν στην επίλυση των παραπάνω προβληµάτων που θέτουµε . 1)Οικογενειακοί ιατροί να είναι γιατροί του ΕΣΥ , Γιατροί Συµβεβληµένοι µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ και γιατροί Πιστοποιηµένοι µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µε διατιµηµένη ανώτατη αµοιβή επίσκεψης . 2)Το ίδιο να ισχύει για τους εξειδικευµένους ιατρούς της πρωτοβάθµιας. 3)Τα πληθυσµιακά κριτήρια να µην ισχύσουν για µια µεταβατική περίοδο , να δοθούν προσωποπαγείς άδειες που δεν θα ανανεώνονται µετά το κλείσιµο του ιατρείου. Έτσι σε βάθος χρόνου η πολιτεία θα µπορέσει να επιτύχει τα πληθυσµιακά κριτήρια που θεωρεί πως χρειάζονται εναρµονίζοντας τις θέσεις ειδικότητας µε τους ιατρούς που αποχωρούν. 3)Οι παραποµπές στους ειδικούς να ισχύουν µόνο για τους έκτακτους και πρώτο-διαγνωσµένους ασθενείς και όχι για τους χρόνιους που χρήζουν ειδικής παρακολούθησης. 4)Δικαίωµα παραποµπής , πέραν των επειγόντων απειλητικά για την ζωή , στις δευτεροβάθµιες δοµές απ όλους τους ιατρούς δηµόσιους και αυτοαποσχολούµενους. 5)Λίστα Ιατρών που θα µπορούν καλύπτουν τα πρόσκαιρα κενά του συστήµατος. 6)Επιστηµονική διασύνδεση εξειδικευµένων ιατρών (συµβεβληµένων και µη ) µε τους ιατρούς της πρωτοβάθµιας όπου οι εξειδικευµένοι ιατροί θα παρέχουν συµβουλευτική για ζητήµατα διάγνωσης και πρώτης αντιµετώπισης ενώ οι πρωτοβάθµιοι ιατροί θα παραπέµπουν τους ασθενείς στους διασυνδεδεµένους ειδικούς. 

7) Να διασφαλιστεί η 24ωρη λειτουργία των Κ.Υ. ( τροποποίηση παρ.6 στο άρθρο 5) 8)Να διασφαλιστεί ότι ιατροί της πρωτοβάθµιας θα απασχολούνται αποκλειστικά στην πρωτοβάθµια και µόνο τροποποίηση άρθρου αρθ .5 παρ .4 9) Η συνταγογράφηση να είναι αποκλειστικό δικαίωµα των ιατρών. 10) Προγράµµατα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα αφορούν όλες τις πληθυσµιακές οµάδες και όλες τις ειδικότητες της πρωτοβάθµιας και όχι µόνο τους παιδιάτρους όπως ορίζει το άρθρο 11. 11) Να µην υπάρξει αλλαγή της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 διότι σε αποµακρυσµένες περιοχές δεν υπάρχουν παιδίατροι . 12) Το άρθρο 17 δεν διασφαλίζει τον πάροχο υπηρεσιών υγείας από δηµόσιο διασυρµό χωρίς αυτό να σηµαίνει πως είµαστε ενάντια στον κοινωνικό έλεγχο. Τέλος να προστεθεί η Τροπολογία ειδικά για την Χαλκιδική για τη ρύθµιση της αποπληρωµής των δεδουλευµένων πρόσθετων εφηµεριών του Γ.Ν. Χαλκιδικής για το έτος 2015 πριν αυτά καθιστούν ληξιπρόθεσµα . 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΧ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                             Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ      ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: