Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Ενημέρωση τοπικής κοινωνίας για τα προγράμματα μαθητείας των ΕΠΑΛ

Κατά την άμεση εφαρμογή του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας» στην Ελλάδα θα εφαρμοστεί το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) με διάρκεια 9 μηνών και θα περιλαμβάνει: 
α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και 
β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα, αντίστοιχα. Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας», έχει το ΕΠΑ.Λ. ή το Ε.Κ. 
Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» θα πραγματοποιηθούν:Α. «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας (εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας)» συνολικής διάρκειας διακοσίων (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ). 
Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες.
Οι ειδικότητες που θα προσφερθούν στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας της σχολικής περιόδου 2016-17 είναι οι ακόλουθες (με το κίτρινο φόντο εμφανίζονται οι ειδικότητες που μπορούν να λειτουργήσουν στο ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών) : 

α)Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, 
β)Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων, 
γ)Τεχνικός Οχημάτων, 
δ)Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, 
ε)Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής, 
στ)Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, και
ζ)Βοηθός Νοσηλευτή. 

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο και θα έχει διάρκεια εννέα μήνες.
Δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» έχουν νέοι και νέες που ικανοποιούν σωρευτικά και τα τρία παρακάτω κριτήρια: 
α) είναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006 και 
β)βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και 
γ) δεν υπερβαίνουν το 24ο έτος ηλικίας. 
Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει κατά το πιο πρόσφατο σχολικό έτος έναντι εκείνων παλαιότερων σχολικών ετών. Μεταξύ υποψηφίων που έχουν αποφοιτήσει το ίδιο σχολικό έτος προηγούνται εκείνοι που έχουν υψηλότερο βαθμό Πτυχίου ειδικότητας.

Το ποσοστό αμοιβής των μαθητευόμενων  του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». Σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τη διάρκεια της του προγράμματος, αμείβονται µε ημερομίσθιο ίσο προς το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83€), δηλαδή  µε 17,12€

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


   ΒΑΡΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: