Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Ενημέρωση για την παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής σχετικά με τον «Κανονισμό ξυλείας

Στα πλαίσια εφαρμογής του «Κανονισμού ξυλείας» και των υποχρεώσεων που απορρέουν βάσει της ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/B/29-12-2015) σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς που ασχολούνται με την υλοτομία, εισαγωγή, διακίνηση και εμπορία τόσο ξυλείας όσο και προϊόντων ξύλου (όπως δασικοί συνεταιρισμοί, δασοκτήμονες, εισαγωγείς ξυλείας, έμποροι ξυλείας, έμποροι καυσόξυλων, πέλλετ κ.λ.π.) οφείλουν να καταγραφούν άμεσα στο μητρώο φορέων εκμετάλλευσης ή στο μητρώο εμπόρων που θα καταρτίσει η υπηρεσία μας (Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής).

Σε συνέχεια της άνω ΚΥΑ εκδόθηκε η με αριθμό πρωτ. 144531/4225/03-05-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/B/29-12-2015)», η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με ΦΕΚ: 2532/Β/17-08-2016 και αναρτήθηκε στον ιστοχώρο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΩΖΔΠ4653Π8-2ΦΙ.
Σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ:
παρατείνεται ο χρόνος υποβολής αιτήσεων έως τις 30-09-2016.

Αιτήσεις εγγραφής διατίθενται από την υπηρεσία μας (Δασικό κτίριο, Πολύγυρος). Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2371022072.

Δεν υπάρχουν σχόλια: