Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Λειτουργία Πύλης Διαμεσολάβησης σε τρεις κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη

Τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης νομικών διαφορών προσφέρει πλέον στους δημότες του ο Δήμος Αριστοτέλη, ο οποίος δημιουργεί και θα λειτουργήσει Πύλη Διαμεσολάβησης σε τρεις Δημοτικές Κοινότητες. Μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκιδικής, οι δημότες Αριστοτέλη θα μπορούν

στο εξής να επιλύουνδωρεάν και σε σύντομο χρονικό διάστημα νομικές διαφορές που αφορούν στην αντιμετώπιση εμπορικών, αστικών, οικογενειακών και εργατικών ζητημάτων με πολύ λιγότερο κόστος, σε χρήμα, χρόνο και συναισθηματική πίεση. Η Πύλη Διαμεσολάβησης θα λειτουργήσει στις Δημοτικές Κοινότητες Ιερισσού, Μεγάλης Παναγιάς και Αρναίας. Αυτή τη περίοδο ο Δήμος Αριστοτέλη βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκιδικής, ώστε να καθοριστούν οι απαραίτητες ενέργειες οργάνωσης της σχετικής πλατφόρμας και να καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα έναρξης λειτουργίας της.

Η Πύλη Διαμεσολάβησης είναι μία σύγχρονη εναλλακτική μέθοδος επίλυσης διαφορών, που παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα στους πολίτες για την επίλυση των διαφορών τους, όπως επίσης και δωρεάν υπηρεσίες ενημέρωσης των δημοτών αποκλειστικά και μόνο από πιστοποιημένους και διαπιστευμένους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης διαμεσολαβητές- μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκιδικής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης το οποίο θα προσφέρει την τεχνογνωσία του για τον τρόπο οργάνωσης αυτής. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης θα δίνονται πληροφορίες για την διαδικασία του θεσμού της διαμεσολάβησης, τα στάδιά της και τον τρόπο προετοιμασίας των μερών. Σκοπός της ενημέρωσης είναι η κατανόηση από τους πολίτες της εφαρμογής του θεσμού της Διαμεσολάβησης ως εναλλακτικού εξωδικαστικού τρόπου επίλυσης των αστικών και εμπορικών διαφορών τους, με άμεσο και οικονομικό τρόπο. Η παροχή πληροφοριών Διαμεσολάβησης θα είναι δωρεάν και θα αποτελεί μια προσφορά κοινωνικού έργου του Δήμου Αριστοτέλη προς τους δημότες, με σκοπό τη διάδοση της Διαμεσολάβησης στην κοινωνία ως εναλλακτικού τρόπου επίλυσης των διαφορών.

Η Πύλη Διαμεσολάβησης του Δήμου Αριστοτέλη εκτός από την ενημέρωση, θα μπορεί να προσφέρει και δωρεάν υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε ευπαθείς κατηγορίες πολιτών με βάση κοινωνικά κριτήρια της δημοτικής υπηρεσίας.

Τι είναι η Διαμεσολάβηση

Η διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Διεξάγεται με τη συνδρομή ενός τρίτου αντικειμενικού προσώπου, του Διαμεσολαβητή, ο οποίος προσπαθεί να οδηγήσει τα μέρη στην επίτευξη συμφωνίας. Σε σύγκριση με τη δικαστική οδό, η Διαμεσολάβηση μπορεί να παράγει υψηλής ποιότητας βιώσιμες λύσεις, με πολύ λιγότερο κόστος, χρόνο και συναισθηματική πίεση. Η Διαμεσολάβηση χρησιμοποιείται σε εμπορικές, αστικές, οικογενειακές, εργατικές διαφορές. Στη Διαμεσολάβηση συμμετέχουν ο διαμεσολαβητής και τα αντίδικα μέρη με τους δικηγόρους τους. Η διαδικασία διεξάγεται μέσα από εμπιστευτικές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή, ο οποίος πρέπει να είναι εξειδικευμένος και αμερόληπτος. Η ευελιξία και η αμεσότητα του χαρακτήρα της διαμεσολάβησης, επιτρέπουν στα μέρη να επικεντρωθούν στην ουσία της διαφοράς. Δίδεται δε, ιδιαίτερη βαρύτητα, στην προσωπικότητα, τις ανάγκες και τα συμφέροντα των μερών.

Ο Διαμεσολαβητής διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της διαμεσολαβητικής διαδικασίας που είναι μεταξύ άλλων η αυστηρή τήρηση της εμπιστευτικότητας, η ελεύθερη συμμετοχή των μερών, η διαχείριση των συναισθημάτων τους, η ελαστικότητα της μορφής της διαδικασίας, η ισότητα στην αντιμετώπιση των μερών, η αποτελεσματική επικοινωνία, ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας όσων διαμείβονται (μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού επίλυσης της διαφοράς), και η - καινοτόμος σε σχέση με τη δικαστική και διαιτητική επίλυση διαφορών - μη έκδοση απόφασης από το Διαμεσολαβητή. Ουσιαστικά δηλαδή τα μέρη έχουν τον απόλυτο έλεγχο της συμφωνίας.

Κατά την διάρκεια της Διαμεσολάβησης, είναι πιθανό να ονοματιστούν και να επιλυθούν προβλήματα, πολύ πριν από την εμφάνιση τους και την κλιμάκωση τους σε πολύ πιο σοβαρά. Σε πολλές περιπτώσεις, η συμφωνία ίσως επιτευχθεί μέσα σε λίγες ώρες, ενώ ακόμη και σε μία σύνθετη περίπτωση μπορεί η συμφωνία να επιτευχθεί μέσα σε λίγες μέρες.

Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης εισήχθη πλέον και στη χώρα μας με το νόμο 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε εμπορικές και αστικές υποθέσεις. Πρόκειται για μια πραγματική αλλαγή νοοτροπίας και τρόπου προσέγγισης των διαφορών. Γεννάει ελπίδες και υποχρεώσεις για το μέλλον και διαθέτει ανεκμετάλλευτο δυναμικό ως μέθοδος επίλυσης των διαφορών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: