Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Εσωκομματικές εκλογές στη ΝΟΔΕ Χαλκιδικής

Την Κυριακή, 3 Απριλίου 2016, από την 10:00 έως την 19:00 ώρα, θα διεξαχθεί η εκλογή: 
1) Των Προέδρων των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων. 
2) Των μελών των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών. 
3) Των αντιπροσώπων (συνέδρων) των Νομαρχιακών Οργανώσεων στο Εθνικό Συνέδριο. 
      Η   δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., εγγράφως και επί αποδείξει, από την 17:00 ώρα της Δευτέρας, 21 Μαρτίου 2016 έως την 20:00 ώρα της Τετάρτης, 23 Μαρτίου 2016.     Για την κατάθεσή της χρησιμοποιείται αποκλειστικά το ΕΝΤΥΠΟ 1.
   Στην δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτονται, επί ποινή απαραδέκτου: 
1). Φωτοτυπικό αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του υποψήφιου (ή της προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής). 
2) Το ΕΝΤΥΠΟ 2, που είναι συνημμένο στο τέλος της Εγκυκλίου, σωστά και πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από είκοσι (20) μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. που είναι γραμμένα στον εκλογικό κατάλογο και δηλώνουν ότι υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του συγκεκριμένου υποψήφιου. 
  
    Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του μέλους της ΔΗΜ.Τ.Ε. υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., εγγράφως και επί αποδείξει, από την 17:00 ώρα της Δευτέρας, 21 Μαρτίου 2016 έως την 20:00 ώρα της Τετάρτης, 23 Μαρτίου 2016. Για την κατάθεσή της χρησιμοποιείται αποκλειστικά το ΕΝΤΥΠΟ 3 .
      
    Την Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016, από την 16:00 έως την 20:00 ώρα, θα διεξαχθεί η εκλογή των Υπευθύνων των Θεματικών Τομέων Δράσης των Νομαρχιακών   Οργανώσεων.

     Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του Υπευθύνου Θεματικού Τομέα Δράσης της Νομαρχιακής Οργάνωσης υποβάλλεται στην αρμόδια Ν.ΕΦ.Ε., εγγράφως και επί αποδείξει, από την 17:00 ώρα της Δευτέρας, 21 Μαρτίου 2016, μέχρι την 20:00 ώρα της Τετάρτης, 23 Μαρτίου 2016. Για την κατάθεσή της χρησιμοποιείται αποκλειστικά το ΕΝΤΥΠΟ 20, που είναι συνημμένο στο τέλος της Εγκυκλίου. Στην δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτεται, επί ποινή απαραδέκτου, φωτοτυπικό αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του υποψήφιου (ή της προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής). 
  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟ.Δ.Ε
ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: