Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Κι όμως υπήρχε εναλλακτική λύση!

Γιάννης Μηλιός - Project
1.  «Δεν υπήρχε εναλλακτική λύση» στο Μνημόνιο 3;
Η πλειο­ψη­φία όσων στη­ρί­ζουν τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ευ­ρύ­τε­ρα όσων ανή­κουν στην Αρι­στε­ρά, αλλά και η πλειο­ψη­φία της ελ­λη­νι­κής κοι­νω­νί­ας συμ­φω­νούν ότι η κυ­βέρ­νη­ση υπέ­στη μια οδυ­νη­ρή ήττα στη Σύ­νο­δο Κο­ρυ­φής της 12ης Ιου­λί­ου, όταν συ­νο­μο­λό­γη­σε το 3ο Μνη­μό­νιο. 
Η συ­ντρι­πτι­κή αυτή ήττα, που έχει χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά συν­θη­κο­λό­γη­σης, οδη­γεί αυ­θόρ­μη­τα στην απο­δο­χή της άπο­ψης ότι «δεν υπάρ­χει εναλ­λα­κτι­κή λύση» (το πε­ρί­φη­μο θα­τσε­ρι­κό ΤΙΝΑ). Αυτό υπο­στη­ρί­ζουν πρω­τί­στως τα κόμ­μα­τα της Δε­ξιάς και «κε­ντρο­α­ρι­στε­ρής» αντι­πο­λί­τευ­σης και οι οπα­δοί τους. Αλλά όχι μόνο.

Παραστάσεις Θεάτρου Σκιών ΧαλκιδικήςΤο Θέατρο Σκιών Χαλκιδικής θα παρουσιάσει το νέο έργο του Μιλτιάδη Π. Μαρέτα: "Το μαγικό φίλτρο του Καραγκιόζη" την Παρασκευή 24 Ιουλίου στην Πλανά και την Κυριακή 26 στο Festival ARTVILLE της Νάουσας. 
Δροσερές ανάσες γέλιου στον καύσωνα της εποχής.

2ο ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RARID FISCHER RANDOM 2015


Πολύγυρος - Αγιονέρι 25/7


Είπαμε "ΟΧΙ" . Τι δεν καταλαβαίνεις;