Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Κίνηση Απελάστε το Ρατσισμό: Ποιος κερδίζει από τη διπλή δολοφονία;

Ανακοίνωση της "Κίνησης Απελάστε το Ρατσιμό" για την επίθεση στο Ν. Ηράκλειο 
Στεκόμαστε ολοκληρωτικά αντιμέτωποι με την επαγγελματικά οργανωμένη δολοφονική ενέργεια, δηλώνουμε πως είμαστε εξαιρετικά καχύποπτοι για τα κίνητρά της και καλούμε κάθε δύναμη του αντιφασιστικού κινήματος και της αριστεράς να εντείνουμε τον διμέτωπο αγώνα απέναντι στην κυβέρνηση των τραπεζιτών και τους νεοναζί, μέχρι να απαλλαγούμε μια και καλή και από τους δύο.
Η διπλή δο­λο­φο­νία στο Νέο Ηρά­κλειο, έξω από τα γρα­φεία της Χρυ­σής Αυγής:


1. Λει­τουρ­γεί αντι­κει­με­νι­κά προ­βο­κα­τό­ρι­κα ενά­ντια στο αντι­φα­σι­στι­κό κί­νη­μα και την αρι­στε­ρά, που αγω­νί­ζο­νται για το πραγ­μα­τι­κό ξή­λω­μα των νε­ο­να­ζί και των συ­νερ­γα­τών τους εντός των κρα­τι­κών μη­χα­νι­σμών.

2. Ενι­σχύ­ει τη θε­ω­ρία των 2 άκρων και τις κα­τα­σταλ­τι­κές δυ­να­τό­τη­τες του κρά­τους έκτα­κτης ανά­γκης του Σα­μα­ρά, λύ­νο­ντας τα χέρια στον Δέν­δια να στρα­φεί τώρα προς το άκρο της “αρι­στε­ρής τρο­μο­κρα­τί­ας”, λίγες μόνο μέρες μετά την υπο­τι­θέ­με­νη επι­χεί­ρη­ση “εξάρ­θρω­σης” της Χρυ­σής Αυγής και την ολο­κλή­ρω­ση της έρευ­νας στα σώ­μα­τα ασφα­λεί­ας που εντό­πι­σε τον αστρο­νο­μι­κό αριθ­μό των 10 με­μο­νω­μέ­νων επί­ορ­κων αστυ­νο­μι­κών και έκλει­σε άρον – άρον.

3. Θυ­μα­το­ποιεί τους νε­ο­να­ζί εγκλη­μα­τί­ες της Χρυ­σής Αυγής που επι­χει­ρούν να εμ­φα­νι­στούν τώρα ως αδί­κως διω­κό­με­νοι από τις δυ­νά­μεις του κρά­τους που “αφή­νει ασύ­δο­τους τους τρο­μο­κρά­τες να δο­λο­φο­νούν έλ­λη­νες”.

4. Την ώρα που Σα­μα­ράς και Τρόι­κα ετοι­μά­ζουν νέο πα­κέ­το μέ­τρων εξα­θλί­ω­σης, δίνει εκ νέου τη δυ­να­τό­τη­τα εξα­φά­νι­σης της οι­κο­νο­μι­κής και κοι­νω­νι­κής ατζέ­ντας από τα μνη­μο­νια­κά κόμ­μα­τα και τα με­γά­λα ΜΜΕ, και αντι­κα­τά­στα­σής της από μια νέα “αντι­τρο­μο­κρα­τι­κή” εκ­στρα­τεία προ­κει­μέ­νου να τη βγά­λει κα­θα­ρή το στρι­μωγ­μέ­νο κυ­βερ­νη­τι­κό επι­τε­λείο.

Για όλους αυ­τούς τους λό­γους στε­κό­μα­στε ολο­κλη­ρω­τι­κά αντι­μέ­τω­ποι με την επαγ­γελ­μα­τι­κά ορ­γα­νω­μέ­νη δο­λο­φο­νι­κή ενέρ­γεια, δη­λώ­νου­με πως εί­μα­στε εξαι­ρε­τι­κά κα­χύ­πο­πτοι για τα κί­νη­τρά της και κα­λού­με κάθε δύ­να­μη του αντι­φα­σι­στι­κού κι­νή­μα­τος και της αρι­στε­ράς να εντεί­νου­με τον δι­μέ­τω­πο αγώνα απέ­να­ντι στην κυ­βέρ­νη­ση των τρα­πε­ζι­τών και τους νε­ο­να­ζί, μέχρι να απαλ­λα­γού­με μια και καλή και από τους δύο.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ναι ναι οι καλοι και οι κακοι...