Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Το γα­λα­τι­κό χω­ριό του Ιού­λιου Δέν­δια

Συ­νέ­ντευ­ξη στην «Εποχή» και την Ιωάν­να Δρό­σου της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Κατερίνας Ιγγλέζη
Η ει­σβο­λή των Ε­ΚΑΜ σε σπί­τια της Ιε­ρισ­σού εί­ναι το τε­λευ­ταίο ε­πει­σό­διο δη­μο­κρα­τι­κής εκ­τρο­πής του κ. Δέν­δια. Εί­χε προ­η­γη­θεί η ει­σβο­λή σε σχο­λείο του χω­ριού, οι α­πα­γω­γές κα­τοί­κων και η υ­πο­χρεω­τι­κή λή­ψη γε­νε­τι­κού υ­λι­κού ό­σων θεω­ρή­θη­καν ύ­πο­πτοι. Για­τί πι­στεύεις ό­τι η α­στυ­νο­μία ε­ξω­θεί τό­σο την κα­τά­στα­ση στα ά­κρα;
Στις 3.15 τα ξη­με­ρώ­μα­τα της Τε­τάρ­της δυ­νά­μεις των Ε­ΚΑΜ ει­σέ­βα­λαν ταυ­τό­χρο­να σε δύο σπί­τια κα­τοί­κων της Ιε­ρισ­σού, οι ο­ποίοι μέ­χρι ε­κεί­νη τη μέ­ρα ή­ταν ύ­πο­πτοι για την ε­μπρη­στι­κή ε­πί­θε­ση στις Σκου­ριές. Τα Ε­ΚΑΜ χτύ­πη­σαν μια φο­ρά το κου­δού­νι και ώ­σπου να ση­κω­θούν α­πό τα κρε­βά­τια τους, τους εί­χαν σπά­σει τις πόρ­τες και τους εί­χαν συλ­λά­βει μπρο­στά στα α­νή­λι­κα παι­διά τους. Οι άν­θρω­ποι αυ­τοί δεν ή­ταν φυ­γό­δι­κοι ού­τε εί­χαν αρ­νη­θεί να πα­ρα­στούν στο δι­κα­στι­κό μέ­γα­ρο, ό­πο­τε τους ζη­τή­θη­κε. Και αν τους κα­λού­σαν θα πή­γαι­ναν και πά­λι, με την πα­ρου­σία των δι­κη­γό­ρων τους φυ­σι­κά. Ει­λι­κρι­νά δεν κα­τα­λα­βαί­νω με ποιο σκε­πτι­κό ε­κτε­λέ­στη­καν με αυ­τό τον τρό­πο τα ε­ντάλ­μα­τα.


Πώς α­ντέ­δρα­σαν οι κά­τοι­κοι του χω­ριού;
Το «γα­λα­τι­κό χω­ριό», ό­πως θέ­λει να το ο­νο­μά­σει ο «Ιού­λιος Δέν­διας», ε­πει­δή έ­χει το μα­γι­κό φίλ­τρο της αλ­λη­λεγ­γύης, α­ντέ­δρα­σε α­μέ­σως. Χτύ­πη­σαν οι κα­μπά­νες και το χω­ριό βγή­κε στους δρό­μους. Ορι­σμέ­νοι θερ­μό­αι­μοι κά­τοι­κοι πή­γαν στο ε­γκα­τα­λε­λειμ­μέ­νο α­πό την α­στυ­νο­μία τμή­μα και ό,τι εί­χε μεί­νει το έ­βγα­λαν στο δρό­μο και το έ­κα­ψαν. Να ση­μειώ­σω ό­τι η α­στυ­νο­μία της Χαλ­κι­δι­κής, ό­πως κα­τήγ­γει­λε και ο πρό­ε­δρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ, δεν λει­τουρ­γεί προς ό­φε­λος του λα­ού, αλ­λά προ­στα­τεύει την Ελ Ντο­ρά­ντο, α­φού κα­θη­με­ρι­νά δυ­νά­μεις της Ο­ΠΚΕ φυ­λά­νε τις ε­γκα­τα­στά­σεις της ε­ται­ρείας.

Εκπρό­σω­ποι της κυ­βέρ­νη­σης, αλ­λά και με­γά­λο κομ­μά­τι του ελ­λη­νι­κού Τύ­που, έ­χει γρά­ψει ό­τι στην πε­ριο­χή έ­χει δη­μιουρ­γη­θεί εμ­φυ­λιο­πο­λε­μι­κό κλί­μα. Ως κά­τοι­κος της πε­ριο­χής έ­χεις την ί­δια ει­κό­να;
Δεν γί­νε­ται εμ­φύ­λιος πό­λε­μος ε­κεί. Οι κά­τοι­κοι της πε­ριο­χής έ­χουν πό­λε­μο με την ε­ται­ρεία και την τρι­κομ­μα­τι­κή κυ­βέρ­νη­ση που τη στη­ρί­ζει. Ακό­μα και οι κά­τοι­κοι που α­δί­κως προσ­δο­κούν μια θέ­ση ερ­γα­σίας -α­φού ό­πως προ­κύ­πτει α­πό τις προ­βλε­πό­με­νες στη ΜΠΕ της ε­ται­ρείας οι θέ­σεις έ­χουν σχε­δόν κα­λυ­φθεί- δεν έ­χουν να χω­ρί­σουν τί­πο­τα με τους υ­πό­λοι­πους κα­τοί­κους της πε­ριο­χής. Η ε­ται­ρεία χρη­σι­μο­ποιεί ο­ρι­σμέ­νους ερ­γα­ζό­με­νους, που τους στέλ­νει σαν μι­σθο­φο­ρι­κό στρα­τό ε­νά­ντια στους κα­τοί­κους, προ­κει­μέ­νου να δη­μιουρ­γη­θεί εμ­φυ­λιο­πο­λε­μι­κό κλί­μα. Μό­λις τη Δευ­τέ­ρα 150 ερ­γα­ζό­με­νοι, με την α­νο­χή 5 δι­μοι­ριών ΜΑ­Τ, στρά­φη­καν ε­να­ντίον 30 κα­τοί­κων, που ή­θε­λαν να μοι­ρά­σουν φυλ­λά­δια στους δη­μο­σιο­γρά­φους.

Το χω­ριό βρί­σκε­ται σε α­πο­κλει­σμό μέ­χρι σή­με­ρα, ο­πό­τε θα κα­τα­θέ­σουν στον α­να­κρι­τή οι συλ­λη­φθέ­ντες. Τι α­κο­λου­θεί;

Φο­βό­μα­στε ό­τι εί­ναι προ­ει­λημ­μέ­νη η προ­φυ­λά­κι­ση των δύο κα­τοί­κων της Ιε­ρισ­σού. Με έ­ναν τρό­πο το έ­χει προ­α­ναγ­γεί­λει ο κ. Δέν­διας, ο ο­ποίος, κα­θώς φαί­νε­ται, έ­χει πά­ρει και το υ­πουρ­γείο Δι­καιο­σύ­νης υ­πό την ευ­θύ­νη του.

Οι κά­τοι­κοι της Χαλ­κι­δι­κής υ­πο­στη­ρί­ζουν ο­μό­φω­να τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ; Το ρω­τώ για­τί η κυ­βέρ­νη­ση προ­σπα­θεί να πα­ρου­σιά­σει το κί­νη­μα των κα­τοί­κων ως υ­πο­κι­νού­με­νο α­πό τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

Ού­τε ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ εί­ναι, ού­τε οι­κο­λό­γοι. Πολ­λοί α­πό τους αν­θρώ­πους που α­ντι­δρούν, και μά­λι­στα εί­ναι στην πρώ­τη γραμ­μή του α­γώ­να, εί­ναι κυ­νη­γοί. Οι άν­θρω­ποι αυ­τοί δεν έ­γι­ναν ξαφ­νι­κά ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ή α­ρι­στε­ροί. Θέ­λουν να υ­πε­ρα­σπι­στούν τον τό­πο τους και τις ε­παγ­γελ­μα­τι­κές τους δρα­στη­ριό­τη­τες.

Τε­λι­κά υ­φί­στα­ται το δί­λημ­μα διά­σω­ση του πε­ρι­βάλ­λο­ντος ή α­το­μι­κή ε­πι­βίω­ση με την α­νεύ­ρε­ση ερ­γα­σίας;

Όχι, πρό­κει­ται για ψευ­το­δί­λημ­μα. Από την κα­τα­στρο­φή του πε­ρι­βάλ­λο­ντος θα ε­πέλ­θει η ο­λι­κή οι­κο­νο­μι­κή και κοι­νω­νι­κή κα­τάρ­ρευ­ση της πε­ριο­χής. Η Χαλ­κι­δι­κή βα­σί­ζε­ται, κυ­ρίως, στον του­ρι­σμό και την πρω­το­γε­νή πα­ρα­γω­γή. Και τα δύο έ­χουν δυ­να­τό­τη­τες α­νά­πτυ­ξης, κυ­ρίως στη βο­ρειο­α­να­το­λι­κή Χαλ­κι­δι­κή, ό­που βρί­σκο­νται και τα με­ταλ­λεία, αν παύ­σει η με­ταλ­λευ­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα.

Ποια εί­ναι η α­ντι­πρό­τα­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ;

Προ­τεί­νου­με να μην ε­πι­τρα­πεί κα­μία νέα με­ταλ­λευ­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα στην πε­ριο­χή, στα­δια­κή α­πο­δέ­σμευ­ση α­πό την ή­δη υ­πάρ­χου­σα με­ταλ­λευ­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα και α­νά­πτυ­ξη στην πρω­το­γε­νή πα­ρα­γω­γή και τον ε­ναλ­λα­κτι­κό του­ρι­σμό. Δεν θέ­λου­με η πε­ριο­χή να βου­λιά­ξει. Η Χαλ­κι­δι­κή συν­δυά­ζει υ­πέ­ρο­χες α­κρο­για­λιές με κα­τα­πρά­σι­να βου­νά. Επι­διώ­κου­με ποιο­τι­κό και ε­ναλ­λα­κτι­κό του­ρι­σμό, που εί­ναι ε­φι­κτός για­τί εί­ναι η γε­νέ­τει­ρα του Αρι­στο­τέ­λη, ε­νώ υ­πάρ­χει η πύ­λη του Αγίου Όρους και η διώ­ρυ­γα του Ξέρ­ξη.

Φω­το­γρα­φίες δεί­χνουν να έ­χει υ­λο­το­μη­θεί με­γά­λο τμή­μα του δά­σους. Ως δα­σο­λό­γος πώς ε­κτι­μάς την κα­τα­στρο­φή του αρ­χέ­γο­νου δά­σους;

Το δά­σος έ­χει υ­πο­στεί τε­ρά­στια ζη­μιά, που δυ­στυ­χώς δεν μπο­ρέ­σα­με να προ­λά­βου­με. Έχουν ή­δη υ­λο­το­μη­θεί πά­νω α­πό 500 στρέμ­μα­τα δά­σους, τα ο­ποία θα πλη­σιά­σουν τα 4.000. Και, δυ­στυ­χώς, η κα­τα­στρο­φή έ­γι­νε με τις ευ­λο­γίες του υ­πουρ­γείου Πε­ρι­βάλ­λο­ντος, α­φού έ­δω­σε δια­τα­γή στο δα­σαρ­χείο Αρναίας και τη διεύ­θυν­ση δα­σών Χαλ­κι­δι­κής να προ­χω­ρή­σουν ά­με­σα στις α­πο­ψι­λω­τι­κές υ­λο­το­μίες του δά­σους, ε­νώ υ­πήρ­χαν έγ­γρα­φες α­ντιρ­ρή­σεις α­πό την Απο­κε­ντρω­μέ­νη Διοί­κη­ση Μα­κε­δο­νίας Θρά­κης και α­πό το δα­σαρ­χείο.

Πολ­λά δη­μο­σιεύ­μα­τα α­να­φέ­ρουν μια α­πό­φα­ση του ΣτΕ υ­πέρ της Ελ Ντο­ρά­ντο. Άλλα, ό­μως, το δια­ψεύ­δουν. Τε­λι­κά για τι έ­χει α­πο­φαν­θεί το ΣτΕ;

Η μό­νη α­πό­φα­ση του ΣτΕ που υ­πάρ­χει εί­ναι αυ­τή του 2002, που α­φο­ρού­σε το ί­διο ε­πεν­δυ­τι­κό σχέ­διο, με ε­πί­κε­ντρο, ό­μως, την Ολυ­μπιά­δα και έ­λε­γε ό­τι τα α­να­με­νό­με­να ο­φέ­λη εί­ναι πο­λύ μι­κρά, σε σχέ­ση με την ε­πα­πει­λού­με­νη κα­τα­στρο­φή. Οι α­πο­φά­σεις που ι­σχυ­ρί­ζο­νται ο­ρι­σμέ­νοι εί­ναι α­πο­φά­σεις τρι­με­λούς ε­πι­τρο­πής του ΣτΕ που α­πο­φαί­νο­νται προς τις αι­τή­σεις α­να­στο­λών των κα­τοί­κων, μέ­χρι να βγει η ο­ρι­στι­κή α­πό­φα­ση για την προ­σφυ­γή κα­τά των πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών ε­πι­πτώ­σεων.

27 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ergolaveeee

Ανώνυμος είπε...

Έλεος ρε παιδιά με τους Γαλάτες. Ξεπεράσατε το όριο της γραφικότητας και αγγίζεται τα όρια της γελοιότητας. Γκρεμίστε και τις εκκλησίες και αρχίστε να στήνετε Μενίρ.

Ανώνυμος είπε...

να αναλαβεις τις ευθυνες σου μανταμ.ποτισες με δηλητηριο το μυαλο αθωων πολιτων για μικροπολιτικους σκοπους.ειναι αδικο αυτη την στιγμη να ειναι στη φυλακη οι γειτονες μας κι εσυ μαζι με τον τολη να ψαχνετε τα επομενα θυματα σας.

Ανώνυμος είπε...

Μετά την αποκάλυψη τής σύμβασης τής ''κας '' Ιγκλέζη μέ τήν ΤVX καί τά γεύματα εργασίας τού Τσίπρα μέ τό Μπομπολέικο θά ήταν καλύτερα γιά τά στελέχη τού Σύριζα νά μασούν καί όχι νά μιλούν. Ετσι ...γιά τό καλό ολων μας.

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο Κατερίνα για τον αγώνα που κάνεις. Σώσε την Χαλκιδική.
Ολυμπιαδιώτης

Ανώνυμος είπε...

Αυτοί οι βουλευτές κατέστρεψαν την Ελλάδα.

Ανώνυμος είπε...

Ο ΔΕΝΔΙΑΣ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΓΑΛΑΤΟΜΠΟΥΡΕΚΟ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΚΙΝΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑ.ΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ.

Ανώνυμος είπε...

ενω ο Παχτας μας ποτισε αγαλλίαση.Κατι ακουω για παρατραγουδα στο δημο και τους δημιους εχει πλακα υποθεση .Αγαντα κατερινα θα φυγουν οι μπομπολοκαναδοι και μαζι τους τα δικα μας ντοπια ρεμαλια
brgds

Ανώνυμος είπε...

ποσα πηρεσ ειπαμε απο την tvx ου δεν ντρεπεσε νεοροδιτισ

Ανώνυμος είπε...

Κατερίνα είσαι το σύμβολο του αγώνα μας...
Κανένας δεν μπορεί να μας λυγίσει...
Είμαστε όλοι μια γροθιά...
Η eldorado και ο Μπόμπολας θα τα μαζέψουν και όλοι μαζί και οι υγιώς σκεπτόμενοι μεταλλωρύχοι, θα ζωντανέψουμε ξανά το τόπο μας...

Ανώνυμος είπε...

τι ρωτανε αν ειναι συριζα οι αντιδρωντες και απανταει πως δεν ειναι συριζα και οικολογοι ειναι κυνηγοι! Δηλαδη αποφευγει να πει τη καθαρη αληθεια πως ειναι οπαδοι ολων των κομματων για να μεινει στο τελος συριζα=οικολογοι. δηλαδη κκεδες δεν υπαρχουν αλλων κομματων δεν υπαρχουν. αντε πηγαινε ρε φρουτο

ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΙΩΤΗΣ είπε...

Προχώρα Κατερίνα με αυταπάρνηση και εμψύχωνε τους αγωνιστές της πρώτης γραμμής είσαι παλικάρι και άστους να λένε..

Ανώνυμος είπε...

Δώστε στην κυρά-Κατίνα μια εργολαβία να ησυχάσουμε.
Οχι τίποτε άλλο, αλλά για να μην ακούμε άλλο τις μπούρδες της.
Να αποχωρήοσυν τα μεταλεία και να γίνουμε μελισοκόμοι και γκαρσόνια;
Και σε τί σε εμποδίζουν τα μεταλλεία κυρά μου να γίνεις καμαριέρα σε ξενοδοχείο;;;

Ανώνυμος είπε...

ΤΙ ΒΟΛΕΨΕΣ ΚΑΛΑ ΚΑΤΙΝΑ.ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΣ ΜΠΟΥΡΔΕΣ.ΟΙ ΒΛΑΚΕΣ ΘΑ ΣΑΠΙΣΟΥΝ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥ ΠΟΥΛΑΣ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ.ΟΤΑΝ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ ΘΑΝΑΙ ΑΡΓΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ ΕΣΥ ΑΣΤΟΙΧΕΙΟΤΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΙ ΤΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΚΡΥΦΤΗΚΑΤΕ.ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΣΑΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΦΥΛΑΚΗ Η ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΣΑΣ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ.

Ανώνυμος είπε...

Σ αυτούς τους βουλευτές ακουμπάει την ελπίδα της η Ελλάδα!Κατερίνα γερά!!!!!

Ανώνυμος είπε...

@ 15 Απριλίου 2013 - 10:34 μ.μ.

Εχεις δίκιο σαν την ιγγλέζη δεν υπάρχουν βουλευτές μπράβο της οι άλλοι κρύβονται μούγκα .

Ενας απο όλους που φταίνε πάχτας , παπακωνσταντινου κ.λ.π.

Ο πάχτας πέρασε απο βουλευτής τα διέλυσε όλα και αποφάσισε να γίνει δήμαρχος να διαλύση και τον δήμο αριστοτέλη αυτοπροσώπως ....

ΑΞΙΟΣΣΣΣΣ

Ανώνυμος είπε...

10:34 μ.μ. επιτελους καταλαβες πως οσοι κυβερνησαν την χωρα δηλαδή οι βουλευτες της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ μας ρημαξαν. καλιο αργα παρα ποτε

Ανώνυμος είπε...

Η κ.Πινόκιο Ιγγλέζη Κατίνα λέει όπως πάντα άλλωστε, τα πράγματα καθώς την βολεύουν.Στο λεξικό του Μπαμπινιώτη στο λήμμα ψεύτης,ψεύτρα, έχουν τη φωτογραφία της.

Ανώνυμος είπε...

Η κομματικοποίηση τού αγώνα ενάντια στίς μεταλλευτικές δραστηριότητες για καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους ,από πλευράς Σύριζα είναι τουλάχιστον ΑΝΗΘΙΚΗ και προσβαλλει βάναυσα αυτούς πού 15 χρόνια τώρα αγωνίζονται χωρίς παροπίδες καί κομματικές ταμπέλες. Αν όλες αυτές οι πολιτικές ύαινες δέν απομονωθούν έγκαιρα φοβάμαι ότι οι αντιστασιακοί πολύ γρήγορα θά γευτούν τό ποτήρι τής προδοσίας.

Ανώνυμος είπε...

15 Απριλίου 2013 - 10:30 μ.μ. την θελεις κουφαλιτσα την χαβουζα πανω απο την ολυμπιαδα ,πριν φωναζες να την αδειασουν ,τωρα φωναζεις που την αδειαζουν τι στο διαολο θελεις επιτελους αποφασισε .... και αν εισαι τοσο οικολογος τοτε ριξε και καμια ματια διπλα που γεμισε ο λακος με τζιρο!

Ανώνυμος είπε...

ΜΗΝ ΠΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟ ΠΟΔΑΡΑΚΙ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΡΓΟΛΑΒΕ

Ανώνυμος είπε...

Αλήθεια ρε θείτσα, κοιμασαι τα βραδια; Αν ναι, πως τα καταφερνεις; Έχεις συνειδητοποιήσει ότι εξαιτίας σου, δύο οικογενειάρχες μπορεί και να μην ξαναβγούν από τη φυλακή; Κι ολα αυτά για τις ψήφους; Τα έχεις ισοπεδωσει όλα!! Έξω ρε οικολογικοσυριζολαμογιο από τη Χαλκιδική! Στη θέση σου πολλοί που έχουν Συνείδηση και Ανθρωπιά , θα είχαν ήδη αυτοκτονήσει!!!!!! Αλλά τι λέω;............. Εσύ δεν τις ξέρεις καν τις λέξεις!!!!!

Ανώνυμος είπε...

πΌΣΟ ΜΑΛ...ΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ 12:58 μ.μ. ΕΞΩ ΟΙ ΜΠΟΜΠΟΛΟΔΟΥΛΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ. ΓΛΥΨΙΜΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΞΕΠΟΥΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΑΣ.

ΑΡΝΑΙΑ είπε...

Κάποιος έχασε 5.000.000 δρχ.
Οποιος τα βρει να τα παραδώσει στο σπίτι του Μοναρχίξ.

Εκατόνταρχος Κόπανος Βρομαρβίλιος.

Ανώνυμος είπε...

αν ημουν στην θεση της ιγγλεση θα παρακαλουσα το θεο να εχει καλα τα μεταλλεια γιατι χαρη σ αυτα ξεφυγε απο τα 8μηνα του δασαρχειου και για 4 χρονια θα πεφτει το 10χιλιαρο ζεστο καθε μηνα , την αφισα τις eldorado διπλα στο εικονισμα θα την ειχα..

Ανώνυμος είπε...

16 Απριλίου 2013 - 5:40 μ.μ. γιατι σε πειραξε ? μηπως ριχνεις εσυ τον τζιρο...

Ανώνυμος είπε...

Κυρία Ιγγλέζη σαν εκπρόσωποος του Ελληνικού Κοινοβουλίου οδηγείτε τους ψηφοφόρους σας και τους αγανακτισμένους στα άκρα.Για να έχετε απήχηση στην ελληνική κοινωνία πρέπει πρώτα νε σέβεστε τους νόμους και το σύνταγμα.Κάποτε σας στήριζα αλλά με τον άκρατο λαικισμό που σας διακρίνει με έχετε εξοργίσει πάρα πολύ και δεν θα σας ακολουθήσω άλλο.