Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010

Νέα Γρίπη: Μάλλον πρόκειται για παγκόσμιο σκάνδαλο!

Μήπως έβαλε και κανένας άλλος το χεράκι του; Μήπως; ...

Καλά τα νούμερα! Αν δούμε κι αποτελέσματα ...!!!

Συνάντηση Δημάρχου Πολυγύρου με Βουλευτές του Νομού!

Ενδιαφέρον έχει να δούμε το πλαίσιο συζήτησης κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Δημάρχου Πολυγύρου με τους Βουλευτές του Νομού που έγινε στις 5 Ιανουαρίου παρουσία και του αντινομάρχη Δ. Τζηρίτη!
Προσέξτε λίγο τα θέματα και αναρωτηθείτε πιο από τα 12 δεν απασχολούσε το Δήμο Πολυγύρου και πριν από τρία χρόνια, όταν δηλαδή ανέλαβε η παρούσα Δημοτική Αρχή τη Διοίκηση του Δήμου;
Το ερώτημα που εύλογα τίθεται είναι: Ποιο είναι το έργο της Δημοτικής αρχής σε σοβαρά ζητήματα και όχι απλής διαχείρισης; Υπάρχει κάποιο σημαντικό θέμα το οποίο "περπάτησε"; Κάποιο το οποίο δρομολογήθηκε;

Το σχέδιο της Κυβέρνησης για τον Καποδίστρια ΙΙ.

Το τελικό σχέδιο τη κυβέρνησης για τον Καποδίστρια ΙΙ παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο, από τον Γιάννη Ραγκούση. Οι νέοι δήμοι κλειδώνουν τελικά στους 370 και οι περιφέρειες στις 13 με ειδική πρόβλεψη για τον μητροπολιτικό χαρακτήρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν με το νέο διοικητικό χάρτη στις 14 Νοεμβρίου και η κυβέρνηση θα καταργήσει το 42% και θα επαναφέρει το 50%+1.
Συγκεκριμένα όσον αφορά τις αιρετές περιφέρειες, αυτές αναλαμβάνουν ...>>>>>

τις αρμοδιότητες και τους πόρους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που καταργούνται, εκτός από ορισμένες που μεταφέρονται στους δήμους. Ακόμη σταδιακά και όλες εκείνες τις αρμοδιότητες που ασκούνται σήµερα από την κρατική περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν αµιγώς κρατικό χαρακτήρα, όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η δασική ή η μεταναστευτική πολιτική.

Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση γίνεται ο βασικός πυλώνας του αναπτυξιακού προγραμματισμού, ενώ κοµβικός καθίσταται ο ρόλος της ως προς τα έργα και τις υποδοµές.

Εκτός από τον αιρετό περιφερειάρχη θα υπάρχουν οι Αντιπεριφερειάρχες οι οποίοι θα επιλέγονται µεταξύ των περιφερειακών συµβούλων από τον Περιφερειάρχη. Διακρίνονται σε θεµατικούς και τοπικούς, ενώ οι σχετικοί ρόλοι µπορούν να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Οι πρώτοι αναλαµβάνουν την ευθύνη των βασικών τοµέων αρµοδιότητας της περιφέρειας.
Οι τοπικοί Αντιπεριφερειάρχες είναι αρµόδιοι για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, που ταυτίζονται µε τις τέως Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νοµαρχιακά Διαµερίσµατα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, είναι το συλλογικό επιχειρησιακό – εκτελεστικό όργανο στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις.
Αποτελείται από τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες. Στις συνεδριάσεις συµµετέχει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ενώ µπορεί να καλούνται και οι Διευθυντές.
Ως συλλογικό όργανο µε επιτελικό ρόλο, η Εκτελεστική Επιτροπή
αναλαµβάνει και αρµοδιότητες που αφορούν τον περιφερειακό
προγραµµατισµό και ενδεικτικά:
Την ευθύνη για την κατάρτιση και την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, το οποίο εισηγείται στο Περιφερειακό Συµβούλιο.
Την κατάρτιση και εισήγηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο του Τεχνικού Προγράµµατος της Περιφέρειας και την ευθύνη της υλοποίησής του.
Την εναρµόνιση των προτάσεων των υπηρεσιών της περιφέρειας ως προς τον προϋπολογισµό και την υποβολή σχετικής γνώµης προς τη Περιφερειακή Επιτροπή, πριν την κατάρτιση του προϋπολογισµού.
Την υποβολή, προς το Περιφερειακό Συµβούλιο, ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων.
Την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο, είναι το βασικό όργανο µε το τεκµήριο αρµοδιότητας εντός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, µε σηµαντικό επιτελικό και ελεγκτικό ρόλο, ενώ αναβαθµίζεται η θέση της αντιπολίτευσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή, αναλαµβάνει, στις Περιφερειακές
Αυτοδιοικήσεις, το ρόλο και τις αρµοδιότητες της νυν Νοµαρχιακής
Επιτροπής. Καθιερώνεται η αναλογικότερη συµµετοχή της αντιπολίτευσης, ενώ παράλληλα ενισχύεται ο εποπτικός και ελεγκτικός της ρόλος ως προς τα οικονοµικά της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.


370 ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙ

Ο αριθµός των Δήµων σε όλη τη χώρα, µε την εφαρµογή των κριτηρίων συνενώσεων περιορίζεται δραστικά και δεν θα υπερβαίνει τους 370.
Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις νησιωτικές περιοχές στη βάση της αρχής για κάθε νησί να αντιστοιχεί ένας Δήµος, πλην εύλογων εξαιρέσεων. Η νησιωτικότητα λαµβάνεται υπόψη ώστε να προσαρµοστούν στις ανάγκες της όλες οι γενικές ρυθµίσεις που επηρεάζονται από αυτή. Αναλογικά µε τον ίδιο τρόπο λαµβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες των ορεινών δήµων.

Οι νέοι και ισχυροί δήµοι αναλαµβάνουν νέες αρµοδιότητες, µαζί µε τους ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους που προέρχονται από την καταργούµενη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, όπως:
η πρόνοια και η προστασία της δηµόσιας υγείας,
η ανέγερση σχολικών κτιρίων,
η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού,
η ένταξη των µεταναστών,
οι πολεοδοµικές εφαρµογές,
ο υγειονοµικός έλεγχος,
η προστασία της παιδικής και της τρίτης ηλικίας,
οι λαϊκές αγορές
οι αδειοδοτήσεις και ο έλεγχος πολλών τοπικών, οικονοµικών και
κοινωνικών δραστηριοτήτων,
η πολιτική προστασίας, µε την ένταξη των δήµων στον εθνικό σχεδιασµό µε συγκεκριµένο ρόλο και αρµοδιότητες.

Για την εξυπηρέτηση του πολίτη ενισχύεται και εκσυγχρονίζεται ο θεσµός των δηµοτικών ΚΕΠ, µε τη δηµιουργία µικρών, αποτελεσµατικών «Δηµοτικών e – ΚΕΠ».

Με την εισαγωγή της έξυπνης «κάρτας του Δηµότη», περνούν οι Δήµοι στην αυτόµατη εξυπηρέτηση (π.χ. έκδοση πιστοποιητικών), αλλά και διευκολύνεται η συµµετοχή σε δηµοκρατικές διαδικασίες (π.χ. τοπικά δηµοψηφίσµατα).

Εκτός από τον Δήμαρχο σημαντικό ρόλο θα έχουν οι αντιδήμαρχοι, οι όποιοι κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: τους θεµατικούς και τους τοπικούς Αντιδηµάρχους, οι ρόλοι των οποίων µπορεί να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
Οι Αντιδήµαρχοι επιλέγονται µεταξύ των δηµοτικών συµβούλων από τον Δήµαρχο.

Οι θεµατικοί Αντιδήµαρχοι µπορούν να αντιστοιχούν στη συγκρότηση των βασικών τοµέων της διοίκησης.
Οι τοπικοί Αντιδήµαρχοι είναι αρµόδιοι για συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές του Δήµου που ταυτίζονται µε τους δήµους /κοινότητες που συνενώνονται στο πλαίσιο της Νέας Αρχιτεκτονικής.

-Καθιερώνεται ένα νέο όργανο, η Εκτελεστική Επιτροπή, ως συλλογικό επιχειρησιακό-εκτελεστικό όργανο στους δήµους. Συµµετέχουν, εκτός από τον Δήµαρχο ως Πρόεδρο, όλοι οι θεµατικοί και τοπικοί Αντιδήµαρχοι, καθώς επίσης (χωρίς δικαίωµα ψήφου) και ο Γενικός Γραµµατέας του Δήµου.
Η Εκτελεστική Επιτροπή θα έχει:
Την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού.
Την παρακολούθηση, αξιολόγηση και συντονισµό των δράσεων των νοµικών προσώπων του δήµου, λαµβάνοντας υπόψη και τις σχετικές εισηγήσεις των Προέδρων των Τοπικών Συµβουλίων.

Στο σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπεται ακόμη η αναβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου µέσω της αναβάθμισης των Επιτροπών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η θέση της αντιπολίτευσης (π.χ. στη Δηµαρχιακή Επιτροπή).
ΠΗΓΗ

Δήμος Σταγείρων - Ακάνθου: Όχι στον Καποδίστρια 2!

Τι είναι αυτό;

Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ !...

Δ΄ Εθνική: Νίκη για τα Νέα Μουδανιά - ήττα της Καλλικράτειας.